Руда вечірниця/A common noctule

Руда вечірниця – самий звичайний вид кажанів регіону/A common noctule is the most ordinary species of bats in the region