Тематика тренінгів

Тренінг-центр здійснює навчання щодо дослідження впливу важких аварій,  пов’язаних з радіоактивним забрудненням, на екосистеми на прикладі Чорнобильської зони відчуження, а також з питань планування превентивних заходів щодо розповсюдження радіонуклідів через водні шляхи і живу природу та з мінімізації радіологічних наслідків у разі потенційних аварійних викидів.

Тренінг-центр пропонує типові навчальні програми та програми,  розроблені на запит замовника.

Тривалість типової програми тренінг-курсу – два тижні. За результатами навчання видається сертифікат встановленого зразка.

Приклади типових навчальних програм:

 Тема 1. «Методика визначення об’ємної активності Sr90 в пробах води із застосуванням селективного сорбенту Sr-resin»

Тренінг-курс направлено на вивчення методу радіохімічного аналізу Sr90 в пробах води.

Теоретична частина:

 1. Фундаментальні принципи екстракційної хроматографії.
 2. Технічні характеристики сучасної іонообмінної смоли Sr-resin.
 3. Принципи вимірювання радіоактивності на рідинному сцинтиляційному спектрометрі (РСС). Вивчення технічних характеристик сучасних РСС.
 4. Принципи вимірювання радіоактивності на газо-проточному пропорційному лічильнику (ГППЛ). Вивчення технічних характеристик сучасних ГППЛ.

Практична частина:

 1. Відбір проб рідких середовищ.
 2. Підготовка до роботи вимірювального і допоміжного устаткування.
 3. Приготування розчинів реактивів і матеріалів, зокрема носіїв стронцію та ітрію, а також внутрішньолабораторна атестація їх.
 4. Визначення ефективності рахунку бета-частин для ГППЛ і РСС.
 5. Проведення аналізу:
 • попередня підготовка проби води;
 • концентрація Sr90 з проби води разом з його стабільним носієм;
 • очищення Sr90 від інших радіонуклідів і супутніх макроелементів за допомогою методу селективної іонообмінної хроматографії з використанням іонообмінної смоли Sr-resin;
 • підготовка рахункового зразка Sr90;
 • визначення коефіцієнта хімічного виходу;
 • вимірювання швидкості рахунку бета-частинок на ГППЛ і РСС від приготованого рахункового зразка;
 • оброблення результатів вимірювання об’ємної активності Sr90 для результатів, отриманих на ГППЛ;
 • оброблення результатів вимірювання об’ємної активності Sr90 для результатів, отриманих на РСС.
 1. Оформлення протоколів вимірювань і контроль якості вимірювань.

 Тема 2. «Цитогенетичні методи у біодозиметрії»


Цитогенетичні методи дослідження лімфоцитів периферичної крові є інформативними для біологічної індикації поглиненої дози опромінення. Основний принцип цитогенетичної біодозиметрії полягає у визначенні частоти хромосомних аберацій в метафазі першого мітозу культури лімфоцитів крові та співвідношенні результатів in vivo з калібрувальною кривою «доза-ефект», побудованою in vitro для даного показника за умови дії опромінення певної енергії в певному діапазоні доз.

Напрямки тренингів:

 1. Метод флуоресцентної гібридизації in situ (FISH).
 2. Передчасна конденсація хромосом.
 3. Мікроядерний аналіз (підрахунок мікроядер в лімфоцитах).
 4. Аналіз дицентриків і методи диференціального фарбування хромосом G-, R- (T-), C-, H- (Q-) –бендінг.
 5. Оцінка радіоактивного забруднення і впливу іонізуючого випромінювання на організм мишей Чорнобильської зони відчуження.
Previous Article
Next Article