Правила для авторів

До збірника приймаються не опубліковані раніше й не призначені для одночасного опублікування в інших виданнях праці, присвячені проблемам радіоекології Чорнобильської зони відчуження, поводження з радіоактивними відходами в зоні, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, експлуатації підприємств, розташованих у зоні, медично-біологічним аспектам та ін.
Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами. Стаття подається українською або російською мовами у форматі Microsoft Word у вигляді одного файлу. Крім того, необхідно надати рисунки та фотографії в одному з таких форматів: jpg, gif, pcx, bmp, tif.
Повний обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них.
До статті повинна бути надана анотація (українською, російською та англійською мовами), в якій вказується назва статті, імена авторів, стисле викладення змісту та перелік ключових слів.
Анотація та розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного.

Формат електронної версії статті
Формат паперу – А4. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,5 см, праве – 2,0 см, ліве – 2,5 см. Шрифт – Times New Roman 12, інтервал між рядками – одинарний.
Рисунки та фотографії повинні мати чітке зображення й бути вставлені в текст статті. Написи на рисунках та фотографіях слід по можливості замінити літерними позначками, які пояснюються в підписах до них. Усі фізичні величини слід подавати в одиницях системи СІ, а усі написи та назви одиниць на рисунках та у таблицях слід подавати основною мовою статті. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи таблиці.
Розмір написів та підписів – 11 пт. Рисунки, фотографії й таблиці повинні мати номер і назву (і відповідні посилання в тексті). Скорочення слів у тексті, таблицях та на рисунках не допускаються.
Для запису формул слід використовувати редактор рівнянь. Написання – звичайне, розташування – центроване; номер формули – праворуч у круглих дужках.

Розташування матеріалу статті
Номер УДК: розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – ліворуч.
Назва статті: розмір шрифту – 12 пт, написання – великими літерами, жирне, розташування – центроване. У кінці заголовків крапка не ставиться. Заголовки відділяються від тексту зверху та знизу одним пустим рядком.
Автори (ініціали, прізвища): розмір шрифту – 12 пт, написання – жирне, розташування – центроване.
Назви організацій: розмір шрифту – 11 пт, написання – курсивне, розташування – центроване.
Анотація (мовою основного тексту статті, обсягом не більше 1000 знаків): розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині.
Текст статті: розмір шрифту – 12 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Слова повинні розділятися тільки одним пропуском. Неприпустимий пропуск після слова перед розділовими знаками. Між значенням величини та одиницею її виміру ставиться пропуск.
Назва підзаголовку першого рівня: розмір шрифту – 12 пт, написання – жирне, розташування – центроване.
Назва підзаголовку другого рівня: розмір шрифту – 11 пт, написання – жирне, розташування – центроване.
Список літератури: розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Посилання на літературні джерела слід давати в квадратних дужках у вигляді порядкової цифри. У посиланнях на авторські свідоцтва та патенти необхідно зазначити їхній клас (МПК) та повну дату опублікування.
На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові, вказується вчений ступінь та звання, посада, повна назва установи, номер контактного телефону, факсу та e-mail авторів.

Зразки оформлення бібліографічних посилань

  1. Васильев М. А. Уравнения движения калибровочных полей высших спинов как свободная дифференциальная алгебра // Ядер. физика. – 1988. – Т. 48, вып. 5 (II). – С. 286-301.
  2. Камзин А. С., Русаков В. Л. Пропорциональный счетчик для мессбауэровских исследований поверхностных слоев при температурах от 100 до 700 К // Приборы и техника эксперимента. – 1988. – № 5. – С. 56-58.
  3. Вильдермут К., Тан Я. Единая теория ядра // Пер. с англ. Ю. Ф. Смирнова. – М.: Наука, 1980. – 602 с.
  4. Тедеоко К. Урановые месторождения Италии // Геология, геохимия, минералогия и методы оценки месторождений урана: Пер. с англ. / Под ред. Б. И. Вивона. – М., I988. – C. 304-318.
  5. Программа экспериментальных исследований на мезонной фабрике ИЯИ АН СССР: Тр. V Всесоюз. сем., 23-27 апр. 1983 г., Звенигород. – М., 1984. – 372 с.
  6. Salcamoto Н., Kishimoto T. Microscopic Analysis of Nuclear Collective Motions in Terms of the Boson Expansion Theory(I). Formulation // Nuclear Physics. – 1988. – Vol. А486, No. 1. – P. 1-42.
  7. Доступная пористость и молекулярно-ситовые свойства лавообразных топливосодержащих материалов объекта «Укрытие»: (Отчет о НИР) / ИПБ АЭС НАН Украины. – Инв. № 001. – Чернобыль, 2004.
  8. А. с. 1141393 СССР, МКИ С 06 F 3/02. Устройство для ввода информации // Р. С. Ильина, Н. П. Карасенко, В. А. Ковалев и др. – Опубл. 30.03.86, Бюл. № 12.
  9. Пат. 651503 Швейцария, МКИ В 41 J 1/30. Disque portecaracteres pour machine impritante // В. Moulin. – Опубл. 30.09.85.
  10. Заявка 109544 ЕПВ, МКИ Н 02 В 11/02. Блокировочное устройство для вставного блока // BBC AC Brown, Boveri & Cie. – Заявл. 30.05.84 // Изобрет. стран мира: Реф. информ. – 1985. – Вып. 125, № 5. – С. 32.
Previous Article
Next Article